Analiza tla i biljnog materijala


Ruke, zemlja, biljka

Analiza tla

- NN 20/2018; Zakon o poljoprivrednom zemljištu
- NN 47/2019; Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
- NN71/2019; Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
- NN 7/2013; Pravilnik o sadržaju akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
- NN 60/2017; II.Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
- Rješenje za obavljanje poslova analize tla u smislu praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta KLASA: UP/I-320-02/17-01/02

Prema novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu NN 20/2018 (članak 7.), poljoprivredni proizvođači dužni su pratiti stanje  poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u arkod sustavu, ispitivanjem plodnosti tla periodično najmane svake četvrte godine.

Što je je analiza tla i zašto je potrebna?

Pod analizom tla podrazumjevaju se svi postupci uzimanja uzoraka tla, laboratorijska analiza uzoraka i interpretacija rezultata. U užem smislu analiza tla je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje, kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja, odnosno njegove zdravlje. Stoga rezultati analize tla omogućuju procjenu vrste i doze gnojiva za nadoknadu pojedinog hranjivog elementa u tlu, obzirom na njegovu raspoloživost, stanje i fenofazu usjeva, te planirani prinos usjeva. Gnojidbena preporuka mora imati za podlogu fizikalno-kemijske podatke analize tla, a izračun potrebne doze mora uvažavati profitabilnost, planirani, odnosno realno mogući prinos, specifične potrebe uzgajane kulture i potencijal plodnosti tla. Svaka improvizacija, uključujući subjektivnu vizualnu procjenu, najčešće rezultira smanjivanjem prinosa, kvalitete usjeva i povećanje troškova proizvodnje.U današnje vrijeme visokih cijena umjetnoga gnojiva  i intenzivne proizvodnje, analiza tla postaje neophodna u planiranju primarne poljoprivredne proizvodnje

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/2019 članak 32. navodi obavezne Parametre za ispitivanje plodnosti tla:

 1. Osnovne agrokemijske analize tla za jednogodišnje/ratarske kulture:
 • reakcija tla (pH KCl i H2O)
 • sadržaj humusa
 • sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O
 • hidrolitska kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata
 • mehanički sastav tla.
 1. Osnovne agrokemijske analize tla za trajne nasade:
 • reakcija tla (pH KCl i H2O)
 • sadržaj humusa
 • sadržaj ukupnog dušika
 • sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O
 • hidrolitska kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata
 • sadržaj fiziološki aktivnog vapna (samo kod trajnih nasada kada je sadržaj karbonata veći ili jednak 10%)
 • sadržaj skeleta (kod skeletnih tala)
 • mehanički sastav tla.

Kao dodatne parametri analize tla možemo odrediti:

 • Nitratni dušik, NO3(brza metoda reflektokvantom)
 • Amonijski dušik, NH4(metoda po Nessleru)
 • Trenutna vlaga
 • Suha tvar
 • Lakopristupačni mangan, Mn (ekstrakcija amonijevim acetatom i  EDTA)
 • Lakopristupačni cink, Zn (ekstrakcija amonijevim acetatom i  EDTA)
 • Lakopristupačni bakar, Cu (ekstrakcija amonijevim acetatom i  EDTA)
 • Lakopristupačno željezo, Fe (ekstrakcija amonijevim acetatom i  EDTA)
 • Lakopristupačni Bor, B (azometin-H metoda)
 • Organski ugljik, C (bikromatna metoda)
 • Električna vodljivost
 • Ukupni mikro/makroelementi: K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Na (plamena tehnika)
 • Teški metal: As, Cd, Ni, Pb, Cr, Mo, Co, (grafitna tehnika), Hg (DMA)

Gnojidbene preporuke

 • Preporuka konvencionalne gnojidbe
 • Preporuka integrirane gnojidbe
 • Preporuka ekološke gnojidbe
 • Petogodišnji plan gnojidbe
 • Preporuka gnojidbe sa više različitih prinosa

Gnojidbena preporuka sadržava

 • Preporuka potrebe gnojidbe za N, P i K hranjivima na temelju njihovog očekivanog prinosa
 • Kalcizacija (saturacija bazama, potreba Ca, CaO i karbokalk)
 • Kationski izmjenjivački kapacitet
 • Rata N-min (kg N/ha/god.)
 • N-deficit (N/ha ili kg uree/ha)
 • Savjeti i mišljenja

Uzimanje uzoraka

Uzorke tla mogu uzimati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje plodnosti tla ili fizičke osobe koje su prošle edukaciju za Uzimanje uzoraka tla za analizu od strane Ministarstva poljoprivrede.

Naša educirana terenska služba pobrinuti će se da su uzorci uzeti na pravilan način akreditiranom metodom.

Koristi koje vam analiza tla pruža

 • optimizacija troškova gnojidbe
 • poboljšanje plodnosti
 • povećani prinosi
 • profitabilnost proizvodnje
 • zaštita tla

Ako ste zainteresirani za analizu tla, molimo Vas da se obratite našoj službi uzorkovanja. Ako želite sami uzeti uzorak tla i poslati ga u naš laboratorij, molimo Vas da proučite uputu za uzorkovanje tla te da nam uz uzorak svakako dostavite i ispunjeni obrazac sa podacima o uzorku tla. Oba dokumenta se nalaze na kraju ove web stranice. 

 

Analiza biljnog materijala

ELEMENTARNA ANALIZA BILJNE TVARI sadržava sljedeće parametre:

 • Ukupni dušik, Fosfor, Kalij, Kalcij, Magnezij, Željezo, Bakar, Cink, Mangan.

Napomena: Za bolju determinaciju nedostatka pojedinih elemenata ishrane bilja poželjno je za podlogu imati kemijsku analizu tla kao i vizualnu dijagnostiku.

OPĆI SIMPTOMI NEDOSTATKA  NEOPHODNIH ELEMENATA BILJNE  ISHRANE (ISKLJUČUJUĆI C, O i H):

Dušik (N): Simptomi deficita na starijem lišću. Simptomi uglavnom rasprostranjeni po cijeloj biljci, donji listovi se suše i odumiru:  biljke svijetlozelene, donji listovi žuti, suše se do smeđe boje, stabljike postaju kraće i tanke

Fosfor (P): Simptomi deficita na starijem lišću. Simptomi uglavnom rasprostranjeni po cijeloj biljci, donji listovi se suše i odumiru: biljke tamnozelene, često vidljiva crvena ili ljubičasta boja, donji listovi žuti, suše se do tamnozelene boje, stabljike postaju kraće ili tanje.

Kalij (K): Simptomi deficita na starijem lišću. Simptomi uglavnom lokalizirani, donji listovi se ne suše, ali su šareni ili klorotični, rubovi lista ispupčeno kupasti ili naborano zavrnuti: listovi prošarani promjenom boje ili klorotični, male nekrotične pjege između lisnih žila ili blizu vrška i rubova lista, stabljike tanke

Na vrh