Metode


Metode analiza

1. Mikrobiološka pretraga uzorka hrane (parametri prema važećem Pravilniku)

1.1. Standardne analitičke metode

 • HRN ISO 18593 Horizontalne metode za postupke uzorkovanja s površine

 • HRS CEN ISO/TS 17728 Postupci uzorkovanja za mikrobiološka ispitivanja uzoraka hrane i hrane za životinje

 • HRN EN ISO 13307 Uzorkovanje u primarnom stupnju proizvodnje

 • HRN EN ISO 17604 Uzorkovanje životinjskih trupova za mikrobiološku analizu

 • HRN EN ISO 4833-1 Metoda za određivanje broja kolonija pri 30 °C tehnikom zalijevanja podloge

 • HRN EN ISO 4833-2 Metoda za određivanje broja kolonija pri 30 °C tehnikom nasađivanja na površinu podloge

 • HRN EN ISO 6579-1 Metoda za dokazivanje prisutnosti Salmonella spp.

 • HRN EN ISO 6888-1 Metoda za određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka

 • HRN EN ISO 7932 Metoda za brojenje kolonija Bacillus cereus pri 30 °C

 • HRN EN ISO 11290-1 Metoda za dokazivanje prisutnosti Listeria monocytogenes i drugih Listeria spp.

 • HRN EN ISO 11290-2 Metoda za određivanje broja Listeria monocytogenes i drugih Listeria spp.

 • HRN EN ISO 21528-1 Metoda za dokazivanje prisutnosti Enterobacteriaceae

 • HRN EN ISO 21528-2 Metoda za određivanje broja kolonija Enterobacteriaceae

 • HRN ISO 4832 Metoda za određivanje broja kolonija koliformnih bakterija

 • HRN ISO 16649-2 Metoda za brojenje beta-glucuronidasa pozitivnih Escherichia coli pri 44 °C

 • HRN ISO 21527-1 Metoda za brojenje kvasaca i plijesni u proizvodima s aktivitetom vode većim od 0,95

 • HRN ISO 21527-2 Metoda za brojenje kvasaca i plijesni u proizvodima s aktivitetom vode manjim ili jednakim 0,95

 • HRN ISO 15213 Metoda za brojenje sulfitreducirajućih bakterija u anaerobnim uvjetima

 • HRN EN ISO 15788 Metoda za dokazivanje i određivanje broja Enterococcus spp.

 

2. Kemijske analize

2.1 HRN ISO 937 Meso i mesni proizvodi – Određivanje količine dušika

2.2 HRN ISO 1443 Meso i mesni proizvodi – Određivanje ukupne količine masti

2.3 AOAC 950.46 Meso i mesni proizvodi – Određivanje vlage

2.4 Vlastita metoda Hrana – Određivanje količine dušika

2.5 Vlastita metoda Hrana – Određivanje udjela masti2.6 Vlastita metoda Hrana – Određivanje količine vode

2.7 HRN EN ISO 660 Životinjske i biljne masti i ulja – određivanje kiselinskog broja i kiselosti

2.8 HRN EN ISO 3960 Životinjske i biljne masti i ulja – određivanje peroksidnog broja

2.9 Vlastita metoda - modificirana HRN EN ISO 20483 Žitarice i mahunarke – određivanje sadržaja dušika

2.10 HRN EN ISO 2171 Žitarice – određivanje ukupnog pepela

2.11 Vlastita metoda Žitarice i proizvodi od žitarica – Određivanje vode

2.12 HRN ISO 2173 Proizvodi od voća i povrća – određivanje topljive suhe tvari

2.13 Vlastita metoda Konditorski proizvodi – određivanje šećera po Luff-Schoorlu

2.14 HRN EN ISO 5983-2 Hrana za životinje – određivanje količine dušika

2.15 Vlastita metoda mod. HRN ISO 6492 Hrana za životinje – određivanje udjela masti

2.16 HRN ISO 5984/Ispr.1/2016 Hrana za životinje – određivanje pepela

2.17 HRN ISO 6496 Vlastita metoda Mod. Hrana za životinje – određivanje vode i drugih hlapljivih tvari

2.18 HRN EN ISO 6865 Hrana za životinje – određivanje sirovih vlakana

2.19 Vlastita metoda Vino i mošt – Određivanje slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida

2.20 Vlastita metoda Vino – Određivanje alkoholne jakosti

2.21 Vlastita metoda Vino – Određivanje ukupne kiselosti

 

3. Ostale pretrage

3.1 Organoleptička pretraga
3.2 Biokemijski API test
3.3 Određivanje pH
3.4 Određivanje aktiviteta vode aw

 

4. Parazitološka pretraga riba i ribljih proizvoda

 

5. Određivanje ostataka biorezidua

5.1 Kvalitativno – mikrobiološki

 

6. Određivanje toksina

6.1. Određivanje histamina

6.2 Određivanje stafilokoknih enterotoksina

6.3 Određivanje mikotoksina

6.4 Određivanje glutena u hrani

 

7. Određivanje održivosti proizvoda

7.1 Određivanje roka valjanosti hrane

 

8. Kozmetički proizvodi

8.1 Mikrobiološka pretraga kozmetičkih proizvoda (prema Pravilniku)

 • HRN EN ISO 21149 – Metoda za određivanje broja i dokazivanje aerobnih mezofilnih bakterija

 • HRN EN ISO 16212 – Metoda za određivanje broja kvasaca i plijesni

 • HRN EN ISO 22718 – Metoda za dokazivanje bakterije Staphylococcus aureus,

 • HRN EN ISO 22717 – Metoda za dokazivanje bakterije Pseudomonas aeruginosa,

 • HRN EN ISO 21150 – Metoda za dokazivanje bakterije Escherichia coli,

 • HRN EN ISO 18416 – Metoda za dokazivanje kvasca Candida albicans

Kemijska analiza kozmetičkih proizvoda

 • Određivanje pH u kozmetičkim proizvodima

 • Određivanje viskoznosti u kozmetičkim proizvodima

 • Određivanje gustoće u kozmetičkim proizvodima

 • Određivanje gubitka mase u kozmetičkim proizvodima

8.2 ISO/TR 18811 -  Ispitivanje stabilnosti kozmetičkih proizvoda

8.3 HRN EN ISO 11930 - Procjena antimikrobne zaštite kozmetičkog proizvoda (Challenge test)

8.4 HRN EN ISO 21322 – Metoda za ispitivanje impregniranih ili obloženih maramica i maski

 

9. Kontrola i/ili izrada deklaracija

 

10. Pretraga vode za ljudsku potrošnju (parametri prema važećem Pravilniku)

10.1. Mikrobiološka pretraga vode za ljudsku potrošnju i bazenske vode

10.1.1 HRN EN ISO 19458 Uzorkovanje vode za mikrobiološku analizu
10.1.2 HRN EN ISO 6222 Brojenje kolonija
10.1.3 HRN EN ISO 9308-1 Brojenje E. coli i koliformnih bakterija MF
10.1.4 HRN EN ISO 7899-2 Detekcija i brojenje crijevnih enterokoka MF
10.1.5 HRN EN ISO 16266 Detekcija i brojenje Pseudomonas aeruginosa MF
10.1.6 HRN ISO 6340 Detekcija i brojenje Salmonella spp. MF
10.1.7 HRN EN ISO 14189 Brojenje Clostridium perfringens MF
10.1.8 HRN EN 19250 Detekcija Salmonella spp.
10.1.9 HRN EN ISO 1173 Brojenje Legionella spp.

10.2. Kemijska pretraga vode za ljudsku porošnju i bazenske vode

HRN ISO 5667-5 Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju i bazenske vode

10.2.1     Boja (Pt-Co) – HACH LANGE, LR8025
10.2.2     Miris
10.2.3     Okus
10.2.4     Temperatura (°C) – DIN 38404-4:1976
10.2.5     Mutnoća (°NTU) – HACH LANGE 8195
10.2.6     pH vrijednost – HRN EN ISO 10523:2012
10.2.7     Kloridi (mg Cl/L) – HACH LANGE, LCK 311
10.3.8     Amonij (mg NH4+/L) – HACH LANGE, LCK 304
10.2.9     Nitrati (mg NO3-/L) – HACH LANGE, LCK 339
10.2.10   Nitriti (mg NO2-/L) – HACH LANGE, LCK 341
10.2.11   Utrošak KMnO4 (mg O2/L) – HRN EN ISO 8467:2001
10.2.12   Električna vodljivost (µS/cm) – HRN EN 27888:2008
10.2.13   Ukupni klor (mg Cl2/L) – HACH LANGE 8167
10.2.14   Željezo (Fe/L) – HACH LANGE 8008
10.2.15   Slobodni klor (mg Cl2/L) – HACH LANGE 8021
10.2.16   Ugljikovodici – GC-FID

 

11. Analiza vina i jakih alkoholnih pića

Prema Pravilniku o fizikalno-kemijskim metoda analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (NN 106/2004)

 

12. Kemijski dezinficijensi i antiseptici

 • HRN EN 1276 – Metoda za procjenu baktericidne djelotvornosti kemijskih dezinficijensa i antiseptika koji se upotrebljavaju u područjima povezanim s hranom, u industriji, domaćinstvu i ustanovama
 • HRN EN 1650 - Metoda za procjenu fungicidne djelotvornosti kemijskih dezinficijensa i antiseptika koji se upotrebljavaju u područjima povezanim s hranom, u industriji, domaćinstvu i ustanovama
 • HRN EN 13727 – Metoda za vrednovanje baktericidne djelotvornosti u medicini
 • HRN EN 13624 – Metoda za vrednovanje fungicidne djelotvornosti u medicinskom području
 • HRN EN 13697 – Metoda test na neporoznoj površini za procjenu baktericidne i/ili fungicidne djelotvornosti kemijskih dezinficijensa i antiseptika koji se upotrebljavaju u područjima povezanim s hranom, u industriji, domaćinstvu i ustanovama
 • HRN EN 1499 – Metoda za testiranje higijenskog pranja ruku
 • HRN EN 1500 – Metoda za testiranje higijenskog utrljavanja u ruke

 

13. Analiza tla

Vlastita metoda Uzorkovanje tla*

13.1.1 Određivanje pH vrijednosti* HRN ISO 10390:2005

13.1.2 Određivanje sadržaja humusa bikromatno metodom, spektrofotometrijsko određivanje* Vlastita metoda

13.1.3 Određivanje sadržaja lakopristupačnog fosfora u obilku P2O5 nakon ekstrakcije AL otopinom, spektrofotometrijsko određivanje* Vlastita metoda

13.1.4 Određivanje sadržaja lakopristupačnog kalija u obliku K2O nakon ekstrakcije AL otopinom, plamenofotometrijsko određivanje* Vlastita metoda

13.1.5 Određivanje hidrolitičke kiselosti metodom po Kapenu, titracijska metoda, Vlastita metoda

13.1.6 Određivanje sadržaja bora, spektrofotometrijsko određivanje, Vlastita metoda

13.1.7 Određivanje sadržaja mikroelemenata ekstrakcijom amonij acetatom i EDTA, plamenofotometrijsko određivanje, Vlastita metoda

13.1.8 Određivanje sadržaja mikroelemenata ekstrakcijom amonij karbonatom i EDTA, plamenofotometrijsko određivanje Vlastita metoda

13.1.9 Određivanje trenutne vlage, gravimetrijska metoda, Vlastita metoda

13.1.10 Određivanje sadržaja nitratnog dušika, spektrofotometrijsko određivanje, Vlastita metoda

13.1.11 Određivanje sadržaja amonijskog dušika metodom po Nessleru, spektrofotometrijsko određivanje, Vlastita metoda

13.1.12 Određivanje sadržaja karbonata, volumetrijska metoda, Vlastita metoda

13.1.13 Određivanje sadržaja ukupnog dušika metodom po Kjeldahlu, Vlastita metoda

13.1.14 Određivanje sadržaja zamjenjivog aluminija metodom po Sokolovu, Vlastita metoda

13.1.15 Određivanje specifične električne vodljivosti, Vlastita metoda

13.1.16 Određivanje aktivnog vapna metodom po Galetu, Vlastita metoda

13.1.17 Određivanje sadržaja skeleta prema Priručniku za pedološka istraživanja, Vlastita metoda

13.1.18 Određivanje mehaničkog sastava tla s Na-pirofosfatom, Vlastita metoda

13.1.19 Određivanje sadržaja teških metala atomskom apsorpcijom grafitne peći nakon mikrovalne digestije (Cd, Cr, Ni, Cu, Pb),* Vlastita metoda

13.1.20 Određivanje sadržaja teških metala plamenom atomskom apsorpcijom nakon mikrovalne digestije (Zn),* Vlastita metoda

13.1.21 Određivanje sadržaja žive direktnim analizatorom žive* Vlastita metoda

 

14. Analiza biljnog materijala

14.1.1 Elementarna analiza biljne tvari razaranje smjesom kiselina i vodikovim peroksidom (analiza ukupnog dušika, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, Mn, Co i Na), Vlastite metode

14.1.2 Određivanja sadržaja hlapivih kiselina u silaži, titracijska metoda, Vlastita metoda

14.1.3 Određivanje sadržaja ukupnog dušika i organskog ugljika u supstratima bioplinskih postrojenja, HRN EN 16169:2013, EN 1593415. Analiza mulja

15.1.1 Određivanje pH vrijednosti HRN EN 13037:1999

15.1.2 Izračunavanje frakcije suhe tvari nakon određivanja suhog ostatka ili sadržaja vode* HRN EN 15934:2013

15.1.3 Određivanje gubitka žarenjem, HRN EN 15935:2013

 

16. Analiza otpadnih voda i voda za navodnjavanje

HRN ISO 5667-10:2000 Uzorkovanje otpadnih voda*

16.1.1 Određivanje pH vrijednosti* EN ISO 10523:2012

16.1.2 Određivanje taloživih tvari, Vlastita metoda

16.1.3 Određivanje suspendiranih tvari u vodi filtriranjem kroz filter od staklenih vlakana EN 872:2005

16.1.4 Određivanje kemijske potrošnje kisika (KPK)* Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.5 Određivanje otopljenog kisika, Vlastita metoda

16.1.6 Određivanje biokemijske potrošnje kisika, Vlastita metoda

16.1.7 Određivanje ukupnog organskog ugljika, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.8 Određivanje anionskih tenzida, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.9 Određivanje ukupnog dušika*, Vlastita metoda, (Hach Lange)

16.1.10 Određivanje ukupnog i orto fosfora, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.11 Određivanje amonijskog dušika, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.12 Određivanje nitratnog dušika*, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.13 Određivanje sulfata, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.14 Određivanje klorida Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.15 Određivanje bora, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.16 Određivanje nitrita, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.17 Određivanje električne vodljivosti i ukupne otopljene tvari, Vlastita metoda

16.1.18 Određivanje saliniteta, Vlastita metoda

16.1.19 Određivanje sulfida Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.20 Određivanje sulfita Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.21 Određivanje mikroelemenata plamenom i grafitnom tehnikom na AAS-u nakon mikrovalne digestije, Vlastita metoda

16.1.22 Određivanje ukupne tvrdoće, Vlastita metoda

16.1.23 Određivanje alkaliteta, Vlastita metoda

16.1.24 Određivanje karbonatne i nekarbonatne tvrdoće, Vlastita metoda

16.1.25 Određivanje hidrogenkarbonata i karbonata, Vlastita metoda

16.1.26 Određivanje slobodnog klora, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.27 Određivanje ukupnog silicija, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.28 Određivanje ukupnog klora, slobodnog klora (klor dioksida), Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.29 Određivanje ukupnog kroma i kroma (VI), Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.30 Određivanje slobodnih cijanida, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.31 Određivanje kationskih tenzida, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.32 Određivanje neionskih tenzida, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.33 Određivanje fenola, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.34 Određivanje srebra, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.35 Određivanje barija, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.36 Određivanje adsorbilnih organskih halogena (AOX), Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.37 Određivanje fluorida, Vlastita metoda (Hach Lange)

16.1.38 Određivanje boje i mirisa, Vlastita metoda

16.1.39 Određivanje vidljive otpadne tvari, Vlastita metoda

16.1.40 Određivanje temperature vode, Vlastita metoda

16.1.41 Određivanje suhog ostatka, Vlastita metoda

16.1.42 Određivanje mutnoće, Vlastita metoda

16.1.43 Metoda mjerenja trenutnog protoka otpadne vode, Vlastita metoda

 

17. Analiza organskih gnojiva, poboljšivača tla i sedimenta

17.1.1. Određivanje udjela suhe tvari*, Vlastita metoda

17.1.2 Određivanje pH vrijednosti, HRN EN 13037

17.1.3 Određivanje dušika modificiranom metodom po Kjeldahlu, Vlastita metoda

17.1.4 Određivanje organske tvari i pepela, HRN EN 13039

17.1.5 Određivanje fosfora, spektrofotometrijska metoda, Vlastita metoda

17.1.6 Određivanje kalija plamenom tehnikom na AAS-u nakon mikrovalne digestije, Vlastita metoda

17.1.7 Određivanje električne vodljivosti, Vlastita metoda

17.1.8 Određivanje mikroelemenata plamenom tehnikom na AAS-u nakon mikrovalne digestije, Vlastita metoda

17.1.9 Određivanje sadržaja teških metala atomskom apsorpcijom grafitne peći nakon mikrovalne digestije (Cd, Cr, Ni, Cu, Pb, Mo, As, Co), Vlastita metoda

17.1.10 Određivanje sadržaja teških metala plamenom atomskom apsorpcijom nakon mikrovalne digestije (Zn), Vlastita metoda

17.1.11 Određivanje sadržaja žive direktnim analizatorom žive, Vlastita metoda

Na vrh