Analiza otpadnih voda i mulja


Čiščenje otpada

- NN 66/19; Zakon o vodama
- NN 26/2020; Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
- NN 3/2020; Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
- Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje otpadnih voda KLASA: UP/I-325-07/20-02/01.

Otpadne vode su vode koje su korištene u nekom procesu gdje je degradirana njihova kvaliteta zbog čega više ne mogu biti ponovno korištene ili ispuštene u okoliš prije odgovarajuće obrade.

Uzimanje uzoraka otpadnih voda

Naš laboratorij posjeduje ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka otpadnih voda.

Parametri ispitivanja otpadnih voda koje provodimo:

 1. pH – vrijednost
 2. Temperatura
 3. Boja
 4. Miris
 5. Taložive tvari
 6. Suspendirana tvar
 7. BPK5
 8. KPKCr
 9. Ukupni organski ugljik (TOC)
 10. Adsorbilni organski halogeni (AOX)
 11. Fenoli
 12. Detergenti, anionski
 13. Detergenti, neionski
 14. Detergenti, kationski
 15. Arsen – Grafitna tehnika
 16. Bakar – Grafitna tehnika
 17. Barij
 18. Bor
 19. Cink – Grafitna tehnika
 20. Kadmij – Grafitna tehnika
 21. Kobalt – Grafitna tehnika
 22. Ukupni krom – Grafitna tehnika
 23. Krom (VI)
 24. Mangan – Grafitna tehnika
 25. Nikal – Grafitna tehnika
 26. Olovo – Grafitna tehnika
 27. Srebro
 28. Željezo – Grafitna tehnika
 29. Živa – DMA
 30. Fluoridi otopljeni
 31. Sulfiti
 32. Sulfidi otopljeni
 33. Sulfati
 34. Kloridi
 35. Ukupni fosfor
 36. Orto fosfor
 37. Klor slobodni
 38. Klor ukupni
 39. Ukupni dušik
 40. Amonijski dušik
 41. Nitriti
 42. Nitrati
 43. Cijanidi slobodni
 44. Silicij – silikat ukupni
 45. Električna vodljivost
 46. TDS – ukupna otopljena tvar
 47. Salinitet
 48. Otopljen kisik
 49. Ozon
 50. Suhi ostatak na 105˚C
 51. Vidljiva otpadna tvar
 52. Suhi ostatak žaren na 550 ˚C
 53. Suspendirana tvar žarena 550 ˚C

Mulj

 • NN 178/204; Zakon o otpadu
 • NN 94/2013, 73/17, 14/19, 98/19; Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • NN 38/2008; Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • NN71/2019; Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
 • NN 94/13 Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada

Industrijske otpadne vode, kao npr. otpadne vode iz prehrambene industrije su biološki razgradive i mogu se miješati s kućanskim otpadnim vodama. Mulj iz komunalnih otpadnih voda nije bezvrijedan otpad.

Otpadni mulj prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom spada u posebne kategorije otpada, a njegovo gospodarenje iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, propisuje ministar pravilnikom u suradnji s ministrom nadležnim za vodno gospodarstvo.

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (NN 38/2008),  nastao je temeljem Zakona o otpadu, a izrađen je za korištenje mulja u poljoprivredne svrhe. Kako bi se spriječile štetne posljedice za tlo, biljke, životinje i čovjeka, mulj se mora koristiti na adekvatan način tako da se uzimaju u obzir potrebe biljaka za prihranjivanjem, očuva kakvoća tla, te očuva kakvoća površinskih i podzemnih voda.

Parametri analize mulja koje provodimo:

 • udio suhe tvari
 • pH vrijednost (pH CaCl2 i pH H2O),
 • ukupni dušik,
 • ukupni fosfor,
 • organska tvar ili organski ugljik,
 • udio karbonata,
 • udio aktivnog vapna,
 • sadržaj elementa: K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Na,
 • sadržaj teških metala u suhoj tvari: As, Cd, Ni, Pb, Cr, Mo, Co, Hg
Na vrh