Intelektualno vlasništvo nije isprika za tajne kemikalije u hrani


— 07.09.2018.

EFSA je zaprimila zahtjev za odobrenje novih zakonskih propisa kojima bi se spriječilo da proizvođači hrane taje informacije o kemikalijama koje dodaju hrani pod izlikom čuvanja poslovne tajne. U zahtjevu se ističe potreba veće transparentnosti o prisutnosti određenih kemikalija u hrani i posljedično povećanje povjerenja javnosti budući da sadašnje stanje može kompromitirati sigurnost hrane.

Trenutni zakonski propisi dopuštaju proizvođačima objavu zaštićenih informacija u samo dva slučaja: kada je nužna hitna intervencija zaštite zdravlja ljudi ili kada su takve informacije dio EFSA-inog mišljenja o zdravstvenom učinku neke tvari.

Najbolji primjer za navedenu potrebu izmijene zakonodavstva bio je slučaj povezan s Glyphosatom – sistemskim herbicidom koji se aplicira na lišće bilja, a koristi se za kontrolu rasta biljaka i voća. Analize su pokazale da se tragovi ovog herbicida mogu izolirati iz hrane koju jedemo, vina, vode i piva. Također su izolirani i iz urina ljudi u Europi. Istraživanja su potom dokazala da je Glyphosat toksičan i genotoksičan, da uzroči oštećenja jetre, bubrega i stanica kože te da kroz duži period izvjesno uzroči pojavu karcinoma.

U ovom trenutku ostavlja se puno prostora proizvođačima da zataje informacije o ugrađenim tvarima, koje mogu biti potencijalno opasne za ljudsko zdravlje jer je za službenu objavu mišljenja o nekom sredstvu u EFSA-i potrebno prikupiti jako puno informacija i dokumentacije.

Sugestija zakonodavstvu EU je da omogući pristup informacijama svim zainteresiranim stranama. Moramo biti sigurni da javnost ima sve informacije koje ima i EU u svim fazama prikupljanja dokumentacije, kada donosi mišljenje da li je neka kemikalija dovoljno „sigurna“, a koje su od javnog interesa.

Ovim prijedlogom želi se postići napredak u transparentnosti i smanjiti prostor za tajnost pod pojmom intelektualnog vlasništva.

Sada se pred EU parlament i vijeće EU stavlja zadatak da riješe ovaj problem pri čemu će zastupati interes javnosti što predstavlja njihovu osnovnu ulogu.

Na vrh