Primjena antibiotika pri uzgoju životinja se smanjuje


Primjena antibiotika pri uzgoju životinja se smanjuje

Korištenje antibiotika smanjilo se i sada je niže kod uzgoja životinja nego kod ljudi, kaže najnovijit izvještaj koji su objavile Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Europska agencija za lijekove (EMA) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti ( ECDC).

Primjenjujući pristup „Jedno zdravlje“, pristup, izvještaj triju EU agencija predstavlja podatke o potrošnji antibiotika i razvoju antimikrobne rezistencije (AMR) u Europi za period 2016.-2018.

Značajan pad upotrebe antibiotika kod životinja za proizvodnju hrane sugerira da se mjere poduzete na razini države kako bi se smanjila uporaba pokazuju učinkovitima. Korištenje klase antibiotika nazvanih polimiksini, koja uključuje kolistin, gotovo se prepolovilo između 2016. i 2018. kod životinja za proizvodnju hrane. To je pozitivan razvoj događaja, jer se polimiksini također koriste u bolnicama za liječenje pacijenata zaraženih bakterijama otpornim na više lijekova.

Slika u EU je raznolika - situacija se značajno razlikuje ovisno o zemlji i prema klasi antibiotika. Primjerice, aminopenicilini, cefalosporini 3. i 4. generacije i kinoloni (fluorokinoloni i drugi kinoloni) koriste se više kod ljudi nego kod životinja za proizvodnju hrane, dok se polimiksini (kolistin) i tetraciklini više koriste kod životinja za proizvodnju hrane nego kod ljudi .

Poveznica između upotrebe antibiotika i rezistencije na bakterije

Izvještaj pokazuje da je uporaba karbapenema, treće i četvrte generacije cefalosporina i kinolona kod ljudi povezana s rezistencijom na ove antibiotike u infekcijama Escherichia coli. Slične su veze pronađena i kod uzgoja životinje.

Izvještaj također identificira vezu između primjene antibiotika kod uzgoja životinja i antimikrobne rezistencije kod bakterija u uzgojenim životinjama, što je zauzvrat povezano s AMR-om kod bakterija u ljudima. Primjer za to je Campylobacter spp. bakterije koje se nalaze u uzgojenim životinjama i uzrokuju infekcije kod ljudi. Stručnjaci su pronašli vezu između rezistencije ovih bakterija kod životinja i rezistencije istih bakterija kod ljudi.

Borba protiv AMR-a kroz suradnju

AMR je značajan globalni zdravstveni problem koji predstavlja i ozbiljan ekonomski teret. Pristup "Jedno zdravlje" proveden u suradnji EU agencija EFSA-e, EMA-e i ECDC-a te rezultati predstavljeni u ovom izvještaju pozivaju na kontinuirane napore u borbi protiv AMR-a na nacionalnoj, EU i globalnoj razini u zdravstvenim sektorima.

Poveznica: Treće zajedničko međuagencijsko izvješće o integriranoj analizi potrošnje antimikrobnih sredstava i pojave antimikrobne rezistencije kod bakterija kod ljudi i životinja za proizvodnju hrane u EU / EEA - JIACRA III 2016-2018

Na vrh