Labosan, mikrobiološki laboratorij za ispitivanje ispravnosti hrane, vode za piće, kozmetičkih proizvoda.

Partners

Objavljeno: 22.09.2010.

Our partners are food producers, importers, distributors and caterers.